Ubezpieczenie w szkole

Słuchacze szkół publicznych wszystkich poziomów posiadają ubezpieczenia w PZU. Na sam początek każdego roku edukacyjnego dokonują jednej płatności na ubezpieczenia przy użyciu sekretariatu. Ubezpieczenia w szkole są istotne, albowiem na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją gabinety pielęgniarki, a jeśli już są, to pielęgniarka nie rezyduje w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, przez wszelkie dni edukacyjne. Pracownicy szkoły mają z kolei zabezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w sytuacji uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu albo śmierci z powodu wypadku. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu lub jego familii towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca właściwej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania w większości przypadków pokrywają straty doznane poprzez poszkodowanego, no i też korzyści, utracone w toku szkody. Nie może być takiej sytuacji, aby odszkodowanie było większe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety zredukować, jeżeli zostaną spełnione warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu