Ubezpieczenie w szkole

Uczniowie szkół publicznych wszystkich stopni posiadają ubezpieczenia w PZU. Na sam początek każdego roku oświatowego dokonują jednej płatności na ubezpieczenia za pośrednictwem gabinetu. Ubezpieczenia w szkole są podstawowe, bowiem na lekcji wychowania fizycznego może dojść do urazu. W kilku szkołach istnieją sekretariaty pielęgniarki, a jeżeli już są, to pielęgniarka nie przebywa w nim od pierwszej do ostatniej lekcji, przez wszystkie dni oświatowe. Pracownicy szkoły mają za to zabezpieczenie pracownicze, ubezpieczające ich w sytuacji uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek wypadku. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to poszkodowanemu bądź jego rodzinie konsorcjum ubezpieczeniowe wypłaca stosownej wysokości odszkodowanie. Odszkodowania zwyczajowo pokrywają szkody doznane poprzez poszkodowanego, ale także korzyści, utracone w toku szkody. Nie może być takiej sytuacji, żeby odszkodowanie było większe niż wartość wyrządzonych strat. Odszkodowanie może się niestety obniżyć, jeżeli pozostaną spełnione warunki zawarte w umowie.

Informacje zaczerpnięte z:

http://www.kusy.eu http://www.olszowski.eu http://www.prusinski.eu http://www.fabianski.eu http://www.karkoszka.eu